FR | NL | EN | ES
Home | Contact | Site map | Print

Opleiding "Beheer van universele ziektekostenverzekering"

In samenwerking met verscheidene partners organiseert COOPAMI in België een opleiding in het Frans betreffende het beheer van een universele verzekering voor geneeskundige verzorging .

Deze opleiding is voor beleidsmedewerkers van publieke overheden of internationale organisaties die betrokken zijn bij de universele dekking van het land en heeft als doel om relevante oplossingen voor landen die hun stelsels van sociale bescherming inzake gezondheid wensen te moderniseren.

De bedoeling van de opleiding is om beleidsmakers en ontwerpers van de universele verzekering voor geneeskundige verzorging praktische hulp te verlenen, die hun zal toelaten om hun kennis van de concepten inzake universele verzekering voor geneeskundige verzorging te verfijnen en die hen zal helpen om de uitdagingen van de modernisering van universele verzekering voor geneeskundige verzorging te identificeren.

De opleiding biedt een aantal te overwegen aspecten en te realiseren taken.

Na de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om de takken van hun socialezekerheidsstelsel beter te beheren, zowel op het organisationele, het financiële als op het kwalitatieve vlak.

Er bestaat de mogelijkheid om een specifieke opleiding in het Engels te organiseren. Voor meer informatie over dergelijke opleidingen, kan u een e-mail sturen naar coopami@riziv.fgov.be, met de onderwerpen dat gedurende de vorming dienen aan bod te komen, alsook de doelgroep voor deze opleiding.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit een aantal theoretische en praktische modules. Er worden eveneens culturele bezoeken gepland.

Het geeft een overzicht van het Belgische systeem van sociale bescherming in gezondheid en van de verzekering voor geneeskundige verzorging: structuur, wetgeving, besluitvorming, administratief, financieel en budgettair beheer, databases, controle, geneesmiddelenbeleid, beleidsevaluatie en -monitoring, enz.

De modules worden gegeven door deskundigen van de verschillende partners van COOPAMI.

Op het einde van de opleiding, stelt de stagiair een project voor om het systeem van sociale bescherming in de gezondheid in zijn land te ontwikkelen.

In bijlage vindt u het gedetailleerde programma van de opleiding 2017. Gelieve hiervan kennis te nemen vóór het indienen van uw aanvraag.

Toelatingsvoorwaarden

De 2017-sessie opleiding zal worden georganiseerd van 6 september - 6 oktober.

Om aan deze opleiding deel te nemen, moeten de kandidaten over een beurs beschikken en moeten in staat zijn het opleidingsprogramma in het Frans te volgen.

Indienen van de kandidaturen voor de opleidingsessie 2017

De kandidaat vult het Inschrijvingsformulier (Word - 60 KB), volledig in en ondertekent de engagementsverklaring in bijlage van het inschrijvingsformulier en stuurt die via e-mail naar coopami@riziv.fgov.be tegen uiterlijk 15 mei 2017.

De kandidaten zullen op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de selectie tegen uiterlijk 15 juni 2017.

Betalingsmodaliteiten voor de opleiding 2017

De inschrijving is individueel en persoonlijk.

Deze inschrijving wordt effectief wanneer de volgende stappen werden doorlopen:

Opgelet! Dit bedrag omvat de omkaderingskosten tijdens de opleiding. Kosten van vliegtuig, transport, logement zijn hierin niet inbegrepen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat we slechts een maximum van 14 kandidaten aanvaarden. De inschrijving van de kandidaat is enkel effectief na betaling. Er zal geen enkele late betaling worden getolereerd op straffe van annulering van de inschrijvingsprocedure van de kandidaat.

Inhoud van de opleidingssessies

© COOPAMI 2009 | Webmaster | Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Logo Smals